Skog

 

Image

Skog

Engerdal kommuneskoger KF er et foretak som har mange aktivitetsområder, men først og fremst er vi skogbrukere og forvaltere av kommunens fellesskog. Hovedfokus er skjøtsel av vår eiendom i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Skogen er en ressurs som gir store verdier, både innen opplevelser, biologisk mangfold, tradisjonell skogsdrift og økonomi.

Et tre i Engerdal bruker kanskje 120 år på å bli hogstmoden, mens det samme treet i Østfold kan hugges etter 70 år. Våre skogressurser befinner seg i marginale og høytliggende områder, og mye av vår skog ligger over en grense, der en må ta spesielle hensyn før en går inn med tiltak. Til dette har vi god hjelp av omfattende skogbruksplaner og veiledere, men også viktig lokalkunnskap.

Vi tar ut de volumer som skal gjøre skogen vår enda bedre i fremtiden. Det meste drives av moderne skogsmaskiner. Vi må allikevel ha et manuelt apparat for å avvirke i spesielle områder, drive ungskogpleie, og ta ut spesialsortimenter. For mer informasjon og tall om skogen vår, se faktaark.

Nyheter og aktuelle saker om

Skog

logo
Engerdal Kommungeskoger KF

Org.nr:
986 987 584

Adresse:
Engerdalsveien 1794
2440 Engerdal