LightWEB
Startside

Velkommen til Engerdal    Hytteområder    Friluftslivsaktiviteter    Vedsalg    Skogsdrift    Linker    Nyheter   

LightWeb

Festetomter
 
Kommuneskogen har drevet med bortfeste av hyttetomter siden 60-tallet og det er lagt ut totalt 123 festetomter fordelt på hyttefelter i Volbrenna, Hovdbekkdalen, Lille Hyllsjøen/Lisetra, Lillerøåsen I og II og Røa. Flesteparten av festeforholdene ble etablert i perioden 1966-1980 og det er i dag ingen ledige tomter. Festeavgiftene varierer fra ca kr 600-2.700 pr. tomt og utgjør en årlig inntekt på totalt ca 170.000.

Kommuneskogen er i tillegg medlem av Engerdal Utmarkslag AL som har stått bak utbyggingen i Engerdal Østfjell. I Østfjellet har vi kun igjen 3 ledige tomter av totalt 38.

Innløsning av festetomter kan i utgangspunktet foretas etter bestemmelsene i tomtefesteloven eller gjennom frivillig innløsning.Innløsning etter
tomtefestingsloven

 
Etter tomtefestelovens § 32 kan fester kreve innløsning av festetomta når festeforholdet har vart i 30 år. Etter dette kan det kreves innløsning hvert 10. år. Dersom festeren ønsker å innløse tomta må han/hun varsle grunneier skriftlig minst 1 år før innløsningstidspunktet.

De fleste av våre tomtefestere har en tidsbegrenset festekontrakt. I slike tilfeller er det to måter å fastsette tomteprisen på. Hovedregelen er 25 ganger årlig festeavgift. Hver av partene kan likevel kreve at tomteprisen skal settes til 40 % av råtomtverdi. Når det gjelder dette siste alternativet har likevel Høyesterett gjennom sin dom fra 21.september 2007 begrenset festerens rett slik at tomteprisen ikke kan settes lavere enn den kapitaliserte verdien av festeavgiften. Kapitaliseringsrenten er satt til 5%, noe som gir en tomtepris tilsvarende 20 ganger årlig festeavgift. Gjeldende regel i tomtefesteloven er nylig endret, og trådde i kraft fra 01.10.2009. Etter ny ordlyd i tfl § 37 kan fester kreve innløsing til 25 ganger oppregulert festeavgift. I tillegg til tomteprisen må fester betale offentlige gebyrer og grunneiers merarbeid/kostnader knyttet til ervervet.

Kommuneskogen retter seg selvsagt etter bestemmelsene i tomtefesteloven, og er i full gang med å følge opp de festere som har rettmessig krav på innløsning etter tomtefesteloven. Det er foretatt takst over råtomteverdier for alle våre hytteområder, varierende fra 80-125 kr pr. m2. Ved innløsning etter tomtefesteloven gis fester i utgangspunktet tilbud om å kjøpe ei tomt på inntil 1000m2 til en fast pris. Dersom tomtestørrelsen må reduseres pga forhold som ikke skyldes fester reduseres kjøpesummen i forhold til en pris pr. m2. Dersom forholdene ligger til rette kan fester gis tilbud om å kjøpe ei tomt på inntil 2000m2. For tomteareal utover 1000m2 betales markedsverdi pr. m2.


Frivillig innløsning
 
Dersom festeforholdet har vart kortere enn 30 år eller en er inne i en ny 10-årsperiode har festeren ikke noe krav på innløsning etter tomtefesteloven. Eneste mulighet til å få kjøpe tomta er da gjennom en frivillig avtale med grunneier.

Kommuneskogen har tidligere signalisert en positiv holdning til at våre tomtefestere i framtida vil få tilbud om frivillig innløsning. På bakgrunn av dette vedtok kommunestyret den 23.04.2009 å godkjenne at EKKF kan iverksette en prosess med frivillig innløsning av festetomter.

I 2009 fikk alle festere i hyttefeltene Hovdbekkdalen, Lille Hyllsjøen/Lisetra, Lillerøåsen I og Røa tilbud om frivillig innløsning etter følgende prinsipper :

-Tomteprisen settes til 60% av markedsverdi
-Fester gis i utgangspunktet tilbud om å kjøpe ei tomt på inntil 1000m2 til en fast pris. Dersom tomtestørrelsen må reduseres pga forhold som ikke skyldes fester reduseres kjøpesummen i forhold til en pris pr. m2. Dersom forholdene ligger til rette kan fester gis tilbud om å kjøpe ei tomt på inntil 2000m2. For tomteareal utover 1000m2 betales markedsverdi pr. m2

Når det gjelder festere i hyttefeltene Engerdal Østfjell og Lillerøåsen II er det foreløpig ikke tatt stilling til når de skal få et tilbud om frivillig innløsning. Når det gjelder festere i Volbrenna hyttefelt så vil det først bli utarbeidet en reguleringsplan før prosessen med frivillig innløsning kan iverksettes.
Reguleringsplanen ble førstegangsbehandlet i Formannskapet den 27.04.10. Planen blir umiddelbart lagt ut til høring.
 
 
 
 


Engerdal
kommuneskoger
Vi har kontor i våre "nye" lokaler i Åveien 4.Adresse
Engerdalsveien 1794. N-2440 Engerdal  Telefon
 +47 47 62 45 88 00Mobil
 +47 951 24938 E-post
poo@engerdal.kommune.no 


Skriv til oss her

 
Vær


Kart

Hent veibeskrivelse / Get Directions 

© LightWeb